Home Inloggen als agent
Extra informatie
Bijzondere voorwaarden van de reisorganisator
Artikel 1 : Prijzen
 1. De prijs is aangeduid per persoon, tenzij anders vermeld.
 2. Niet-inbegrepen zijn : verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien, inkomgelden, kosten voor reispas, visum, tenzij anders vermeld.
 3. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.
 4. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen (post of via e-mail) zijn geldig.
 5. De prijzen zijn gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht gingen bij de publicatie van de reis. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in geval van een grote stijging van de hotelkosten en vervoerskosten. Gelet op artikel 6.1 van de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie kan de prijs overeenkomstig deze parameters worden herzien.
Artikel 2 : Formaliteiten
 1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld. De vereiste reisdocumenten worden zowel in de brochure als op de website vermeld en gelden voor reizigers met de Belgische nationaliteit. Reizigers met een andere nationaliteit moeten zich melden tot het consulaat of ambassade van land van bestemming.
 2. De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten (geldig internationaal paspoort, pasfotoís, visa Ö)
 3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de nodige inentingen en gezondheidsadviezen met betrekking tot de gekozen reis. Alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de gezondheidstoestand van de reiziger moet gemeld worden aan de reisorganisator. Wij raden U aan voor afreis even contact op te nemen met uw huisarts en/of bij het Tropisch Instituut te Antwerpen.
Artikel 3 : Reservering en betaling
 1. De ondertekening van een bestelbon of het betalen van een voorschot geldt als reservering, wat het volgende inhoudt:
  1. Aanvaarding van het aanbod
  2. Aanvaarding en het onderschrijven van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden
 2. Onder bestelbon wordt verstaan elke schriftelijke drager die melding maakt van een reservering van een transport, overnachting en/of van een optie. Deze schriftelijke dragers kunnen de vorm aannemen van een formulier die via onze website is ingevuld, van een brief, van een e-mail, van een fax, van een flyer, van een via de post bezorgde brief, enz.
 3. Bij inschrijving van een reis dient de klant
  1. onmiddellijk een voorschot van tenminste 30% te betalen, dit met betrekking tot het land arrangement, tenzij op de bestelbon/factuur/reisbevestiging anders wordt overeengekomen
  2. volledige saldo betaling van de vliegtuigtickets, , tenzij op de bestelbon/factuur/reisbevestiging anders wordt overeengekomen
  3. bij inschrijving binnen de zes weken voor afreis moet de volledige reissom onmiddellijk betaald worden
 4. Behalve indien op de bestelbon/factuur/reisbevestiging anders wordt overeengekomen, moet de reiziger uiterlijk 6 weken voor afreis het saldo betalen, waarna hem de reisdocumenten, uiterlijk 1 week voor vertrek, worden afgeleverd.
 5. Indien het te laat betalen van het voorschot- of het saldo factuur aanleiding geeft tot een meerkost voor de reisorganisator zal deze doorgerekend worden.
 6. Indien de betalingsverplichtingen niet worden nageleefd, zullen de wettelijke verwijlintresten aangerekend worden vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de prijs van de reis met een minimum van 50 euro.
Artikel 4 : Bagage

De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor verlies, schade aan of diefstal van bagage. De reiziger moet zelf over zijn bagage waken tijdens instap, uitstap en opslag om diefstal, schade of verlies te vermijden. Bij verlies, beschadiging en/of diefstal moet de reiziger meteen contact opnemen met de vervoerder van de bagage teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen om een schaderapport op te maken en/of vergoeding te bekomen dit in overeenstemming met het Verdrag van Warschau en de aanvullende Conventie van Montreal.

De reiziger dient zich te houden aan de maximum toegelaten stuks en kilo bagage, zoals vermeld op het vliegtuigticket, meerbetaling voor overgewicht valt volledig ten laste van de reiziger

Artikel 5 : Luchtvaartmaatschappijen en dienstregeling algemeen
 1. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
 2. Alle intercontinentale vluchten worden uitgevoerd met lijnvluchten. De luchtvaartmaatschappij , - route en uurregeling zijn indicatief en onder voorbehoud. De touroperator behoudt het recht een andere luchtvaartmaatschappij te gebruiken indien dit nodig zou zijn.
 3. bij vertraging, annulering of overboeking van een vlucht gelden de bepalingen van de EU 261/2004 verordening over vergoedingstelsels zoals opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen, deze heeft betrekking op:
  1. Alle vluchten die vertrekken vanuit een EU-land.
  2. Alle vluchten van buiten de EU naar een luchthaven binnen de EU, als deze worden uitgevoerd met een maatschappij uit een EU-land.
 4. In overeenstemming met artikel 9 van de EU verordening nr. 2111/2005 is de reisorganisator verplicht U te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst, ter consultatie beschikbaar op http://air-ban.europa.eu
Artikel 6 : Annulering en wijzigingen door de reiziger
 1. wijziging
  1. tot 30 dagen voor afreis Ä 100 per persoon vermeerderd met de reŽle kosten van de leveranciers.
  2. minder dan 30 dagen voor afreis= zie annulering
 2. annulering
  1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht
  2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
   1. tot 45 dagen voor afreis: 20% van de reissom met een minimum van Ä 100 vermeerderd met de reŽle kosten van de leveranciers
   2. van 45 tot 30 dagen voor afreis: 40% van de reissom vermeerderd met de reŽle kosten van de leveranciers
   3. van 30 tot 15 dagen voor afreis: 70% van de reissom vermeerderd met de reŽle kosten van de leveranciers
   4. minder dan 15 dagen voor afreis: 100 % van de reissom
  3. de annulatie-kost kan nooit meer bedragen dan de prijs van de reis
Artikel 7 : Aansprakelijkheid
 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieŽn, oorlog, enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoer- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn
 2. Deze brochure werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator aan de reisbemiddelaar worden meegedeeld.
 3. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
 4. Gezien de aard van bepaalde van onze reizen op gebied van klimaat, omgeving en leefsfeer afwijkt van de door ons gekende normen en kwaliteit, zal de reisorganisator al het nodige doen om enig negatief effect te beperken en voor zover dit binnen de bevoegdheid en mogelijkheden ligt van de reisorganisator. Bij inschrijving neemt de reiziger ook nota van de eventuele beperkingen en risicoís die de reis met zich meebrengt, dit kan gaan op vlak van adequate medische bijstand tot eventuele aanpassingen die in het reisprogramma moeten worden aangebracht.
Artikel 8 : Klachtenregeling
 1. Eventuele tekortkomingen moeten ter plaatse medegedeeld worden aan de plaatselijke vertegenwoordiger. Indien dit niet mogelijk is, moet de reiziger bij terugkeer in BelgiŽ per fax of brief de klacht overmaken, gestaafd met het nodige bewijs.
 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken logiesverstrekker en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Zaventem of Brussel bevoegd.


Extra informatie:
travelanddiscover - Dorpstraat 6 - B-1830 Machelen - info@travelanddiscover.be   |   Sitemap